Контакти

Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

гр. София 1000
ул. Московска 3
факс:02 9877977

ЕИК  831913661

[email protected]

Работно време на звеното за административно обслужване

09:00 -17:30

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

тел. +359 2 9210 227

ПРЕДСЕДАТЕЛ
Вторник от 15:30 ч. до 17:30 ч.

ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ
Четвъртък от 15:30 ч. до 17:30 ч.

Дирекция "Финансово - стопански дейности и управление на собствеността"

(По въпроси свързани с бюджета, финансово-счетоводната дейност и управление на предоставените на агенцията недвижими имоти) - 02 9210 213

Дирекция "Административно - правно обслужване и европейска координация“

(По въпроси свързани с административно-правното обслужване, управление на човешки ресурси, конкурси за работа и Европейски проекти и програми)  - 02 9210 294

 Дирекция "Сигурност и отбранително - мобилизационна подготовка"

(По въпроси свързани със защита на класифицираната информация, отбранително-мобилизационната подготовка и пропусквателният режим) - 02 9210 252

 Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси"

(По въпроси свързани със създаването, съхраняването, отчитането, обновяването и използването на държавните резерви, военновременните запаси, запаси за извънредни ситуации и целеви запаси)  -  02 9210 240

 Дирекция "Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване"

(По въпроси свързани с организация, планиране, изпълнение на обществени поръчки и продажби и комуникационно и информационно осигуряване) - 02 9210 259

Ръководител Инспекторат

(По въпроси свързани с контролни функции и конфликт на интереси) - 02 9210 270

 Ръководител Звено "Вътрешен одит"

(По въпроси свързани с вътрешния одит по структури, програми, дейности и процеси) - 02 9210 286