13-2019 Извършване на услуга за техническо обслужване и ремонт на леки автомобили към Териториална дирекция Държавен резерв гр. Велико Търново за срок от една година

Документи за участие

Документи
Обява 03-07-2019 14:29:48 Изтеглете файл
Техническа спецификация 03-07-2019 14:31:00 Изтеглете файл
Проект на договор 03-07-2019 14:31:28 Изтеглете файл
Опис на представените документи - Образец № 1 03-07-2019 14:32:35 Изтеглете файл
Представяне Образец № 2 03-07-2019 14:33:13 Изтеглете файл
Декларация по член 54-Образец №3 03-07-2019 14:33:42 Изтеглете файл
Декларация по чл.54 ал.1 т.3-6 ЗОП 03-07-2019 14:34:14 Изтеглете файл
Декларация по чл. 65, ал.1 и чл. 66, ал. 1 от ЗОП - Образец № 5 03-07-2019 14:34:47 Изтеглете файл
Декларация за съгласие от подизпълнителите -Образец № 6 03-07-2019 14:35:16 Изтеглете файл
Декларация за съгласие на третите лица - Образец № 7 03-07-2019 14:35:43 Изтеглете файл
Декларация за специфични национални основания - Образец № 8 03-07-2019 14:36:19 Изтеглете файл
Декларация за съответствие с критерии за подбор - Образец № 9 03-07-2019 14:36:51 Изтеглете файл
Техническо предложения - Образец № 10 03-07-2019 14:37:18 Изтеглете файл
Ценово предложение - Образец № 11 03-07-2019 14:37:56 Изтеглете файл
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 17-07-2019 13:44:15 Изтеглете файл