18-2019 Извършване на техническо обслужване и ремонт на леки автомобили, предоставени за служебно ползване на ТД ДР Бургас, за срок от една година

Документи за участие

Документи
Обявa 13-09-2019 14:34:18 Изтеглете файл
Техническа спецификация 13-09-2019 14:35:00 Изтеглете файл
Опис на представените документи - Образец № 1 13-09-2019 14:35:29 Изтеглете файл
Представяне на участника - Образец № 2 13-09-2019 14:36:10 Изтеглете файл
Декларация по чл. 54. aл.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП - Образец № 3 13-09-2019 14:36:41 Изтеглете файл
Декларация по чл. 54, ал. 1, т.3-6 от ЗОП - Образец № 4 13-09-2019 14:37:11 Изтеглете файл
Декларация по чл. 65, ал.1 и чл. 66, ал. 1 от ЗОП - Образец № 5 13-09-2019 14:37:38 Изтеглете файл
Декларация за съгласие от подизпълнителите -Образец № 6 13-09-2019 14:38:06 Изтеглете файл
Декларация за съгласие на третите лица - Образец № 7 13-09-2019 14:38:35 Изтеглете файл
Декларация за специфични национални основания - Образец № 8 13-09-2019 14:39:04 Изтеглете файл
Декларация за съответствие с критерии за подбор - Образец № 9 13-09-2019 14:39:31 Изтеглете файл
Техническо предложения - Образец № 10 13-09-2019 14:39:57 Изтеглете файл
Ценово предложение - Образец № 11 13-09-2019 14:40:23 Изтеглете файл
Договор-проект 13-09-2019 14:41:05 Изтеглете файл
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти 04-10-2019 10:01:15 Изтеглете файл