СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВИ / ПОКАНИ ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА

18-2019 Извършване на техническо обслужване и ремонт на леки автомобили, предоставени за служебно ползване на ТД ДР Бургас, за срок от една година

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ чрез ТД „Държавен резерв” гр. Бургас на основание чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, обявява обществена поръчкачрез събиране на оферти с обява с предметИзвършване на техническо обслужване и ремонт на леки автомобили, предоставени за служебно ползване на ТД „Държавен резерв” гр. Бургас, за срок от 1 /една/ година”