П7-ОП-2016 Застраховане на горива, представляващи запаси за извънредни ситуации, собственост на ДА ДРВВЗ

Документация за участие

Документи
Декларация чл. 33, ал. 4 от ЗОП - Приложение № 12 24-03-2016 13:34:00 Изтеглете файл
Декларация чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП - Приложение № 11 24-03-2016 13:35:00 Изтеглете файл
Декларация чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП - Приложение № 10 24-03-2016 13:37:00 Изтеглете файл
Декларация подизпълнител - Приложение № 9 24-03-2016 13:38:00 Изтеглете файл
Декларация 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП - Приложение № 8 24-03-2016 13:40:00 Изтеглете файл
Декларация чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Приложение № 7 24-03-2016 13:41:00 Изтеглете файл
Оферта- Приложение № 6 24-03-2016 13:43:00 Изтеглете файл
Рамково споразумение - Приложение № 5 24-03-2016 13:44:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение № 4 24-03-2016 13:45:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение № 3 24-03-2016 13:46:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация - Приложение № 2 24-03-2016 13:47:00 Изтеглете файл
Условия за участие - Приложение № 1 24-03-2016 13:49:00 Изтеглете файл
Заглавна страница 24-03-2016 13:50:00 Изтеглете файл