ПРОЦЕДУРИ

П7-ОП-2016 Застраховане на горива, представляващи запаси за извънредни ситуации, собственост на ДА ДРВВЗ

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, на основание чл. 16, ал.8 от Закона за обществените поръчки, обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Застраховане на горива, представляващи запаси за извънредни ситуации, собственост на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” съгласно чл. 30 от „Закон за запасите от нефт и  нефтопродукти”