П12-ПС-2016 Доставка и обновяване на зрял фасул

Документация за участие

Документи
Декларация за срока на валидност на офертата - Приложение №11 18-08-2016 15:26:00 Изтеглете файл
Опис на представените документи 18-08-2016 15:26:00 Изтеглете файл
Декларация за конфиденциалност - Приложение №10 18-08-2016 15:27:00 Изтеглете файл
Декларация по чл.З, т.8 от ЗИФОДРЮПДРС - Приложение № 9 18-08-2016 15:29:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие с проекта на договор - Приложение № 8 18-08-2016 15:30:00 Изтеглете файл
Единен европейски документ за обществени поръчки - Приложение № 7 18-08-2016 15:31:00 Изтеглете файл
Проект договор - Приложение № 5 18-08-2016 15:33:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение № 6 18-08-2016 15:33:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение № 4 18-08-2016 15:34:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д” от ППЗОП - Приложение № 3 18-08-2016 15:35:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация - Приложение № 2 18-08-2016 15:36:00 Изтеглете файл
Условия - Приложение №1 18-08-2016 15:37:00 Изтеглете файл