ПРОЦЕДУРИ

П12-ПС-2016 Доставка и обновяване на зрял фасул

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки, обявява публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и обновяване на зрял фасул”