П8-ОП-2017 Доставка и обновяване на натурална минерална вода

Документация за участие

Документи
Раздел IV Проект договор 23-05-2017 12:05:29 Изтеглете файл
Ценово предложение - Образец № 4 23-05-2017 12:07:58 Изтеглете файл
Техническо предложение - Образец № 3 23-05-2017 12:08:57 Изтеглете файл
Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - Образец № 2 23-05-2017 12:09:33 Изтеглете файл
Опис на документи - Образец № 1 23-05-2017 12:10:32 Изтеглете файл
Раздел II Ред и условия за провеждане на открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка, изисквания и указания за подготовка на офертата 23-05-2017 12:16:23 Изтеглете файл
Раздел I Технически спецификации 23-05-2017 12:19:45 Изтеглете файл
Съдържание на документацията 23-05-2017 12:20:15 Изтеглете файл