ПРОЦЕДУРИ

П8-ОП-2017 Доставка и обновяване на натурална минерална вода

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” на основание чл. 20, ал. 9 и чл. 73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки оповестява откриване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка  с предмет: ,,Доставка и обновяване на натурална минерална вода”