П-15 2019 Извършване на услуги по почистване, обследване и калибриране на резервоари, собственост на ДА ДРВВЗ

Работа на комисията

Документи
Протокол №1 06-02-2020 13:58:31 Изтеглете файл
Съобщение за датата, часа и мястото за отваряне на ценовите предложения 24-02-2020 14:12:59 Изтеглете файл
Протокол №2 13-03-2020 14:47:18 Изтеглете файл
Протокол №3 13-03-2020 14:55:50 Изтеглете файл
Доклад 13-03-2020 14:57:14 Изтеглете файл
Решение за прекратяване на процедурата 13-03-2020 14:57:48 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка 07-05-2020 11:32:43 Изтеглете файл