ПРОЦЕДУРИ

П-15 2019 Извършване на услуги по почистване, обследване и калибриране на резервоари, собственост на ДА ДРВВЗ

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” на основание чл. 73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на услуги по почистване, обследване и калибриране на резервоари, собственост на ДА ДРВВЗ“