П22-ОП-2017 Извършване на дейности по текущ и основен ремонт, както и ремонти при аварийни ситуации в базите, предоставени за управление на ДА ДРВВЗ

Документация за участие

Документи
Ценово предложение - Приложение № 13 06-12-2017 09:20:30 Изтеглете файл
Изисквания при гаранция за авансово плащане застраховка- Приложение № 12 06-12-2017 09:21:11 Изтеглете файл
Изисквания при гаранция за изпълнение застраховка- Приложение № 11 06-12-2017 09:22:40 Изтеглете файл
Проект на договор - Приложение № 10 06-12-2017 09:23:03 Изтеглете файл
Декларация за срока на валидност - Приложение № 9б 06-12-2017 09:24:32 Изтеглете файл
Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор - Приложнеие № 9а 06-12-2017 09:25:59 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение № 9 06-12-2017 09:27:37 Изтеглете файл
Списък на персонала - Приложение № 8 06-12-2017 09:28:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 65 от ЗОП - Приложение № 7в 06-12-2017 09:29:24 Изтеглете файл
Декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП - Приложение № 7б 06-12-2017 09:30:51 Изтеглете файл
Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Приложение № 7а 06-12-2017 09:31:16 Изтеглете файл
Декларация за използване на подизпълнители - Приложение № 7 06-12-2017 09:32:40 Изтеглете файл
Методика за определяне на комплексната оценка на офертата - Приложение № 6а 06-12-2017 09:33:01 Изтеглете файл
Техническа спецификация - Приложение № 6 06-12-2017 09:34:21 Изтеглете файл
Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС - Приложение № 5 06-12-2017 09:35:43 Изтеглете файл
Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП - Приложение № 4 06-12-2017 09:36:08 Изтеглете файл
Декларация по чл. 157,ал. 2,т. 1 - 4 и 6 от ЗОП - Приложение № 3а 06-12-2017 09:38:29 Изтеглете файл
Декларация по чл. 157,ал. 1 и ал. 2, т. 5 от ЗОП - Приложение № 3 06-12-2017 09:39:51 Изтеглете файл
Данни - Приложение № 2 06-12-2017 09:40:14 Изтеглете файл
Заявление за участие - Приложение № 1а 06-12-2017 09:42:36 Изтеглете файл
Списък на документите - Приложение № 1 06-12-2017 09:43:03 Изтеглете файл
Схема за класификация на етапите по изпълнение на договор 06-12-2017 09:44:36 Изтеглете файл
Ред и условия на обществената поръчка 06-12-2017 09:45:34 Изтеглете файл