ПРОЦЕДУРИ

П22-ОП-2017 Извършване на дейности по текущ и основен ремонт, както и ремонти при аварийни ситуации в базите, предоставени за управление на ДА ДРВВЗ

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), на основание чл. 160, във връзка с чл. 148, ал. 1, т. 6 и чл. 165, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), обявява ограничена процедура по специален ред в областите отбрана и сигурност за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на дейности по текущ и основен ремонт, както и ремонти при аварийни ситуации в базите, предоставени за управление на ДА  ДРВВЗ”