П22-ОП-2017 Извършване на дейности по текущ и основен ремонт, както и ремонти при аварийни ситуации в базите, предоставени за управление на ДА ДРВВЗ

Договор/ Обявление за възложена поръчка

Документи
Обявление за възложена поръчка 26-01-2018 14:05:00 Изтеглете файл
Списък на персонала, който ще отговаря за изпълнение на поръчката 26-01-2018 14:06:00 Изтеглете файл
Ценово предложение 26-01-2018 14:07:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация 26-01-2018 14:09:00 Изтеглете файл
Техническо предложение 26-01-2018 14:12:00 Изтеглете файл
Договор ДД-2-23-01-18 26-01-2018 14:15:00 Изтеглете файл
Споразумение за СО на ЗБУТ при СМР 21-08-2018 11:39:30 Изтеглете файл