П17-ПС-2016 Доставка и обновяване на натурална минерална вода

Документация за участие

Документи
Ценово предложение - Образец 4 09-11-2016 10:47:00 Изтеглете файл
Декларация за конфиденциалност - Образец 3.4 09-11-2016 10:49:00 Изтеглете файл
Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки...- .Образец 3.3 09-11-2016 10:50:00 Изтеглете файл
Срок валидност - Образец 3.2 09-11-2016 10:52:00 Изтеглете файл
Декларация за приемане на условията на проекта на договор - Образец 3.1 09-11-2016 10:53:00 Изтеглете файл
Техническо предложение -.Образец 3 09-11-2016 10:56:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 101, ал. 11 ЗОП - Образец 2.3 09-11-2016 10:58:00 Изтеглете файл
Декларация за липсата на конфликт на интереси - Образец 2.2 09-11-2016 11:00:00 Изтеглете файл
Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици - Образец 2.1 09-11-2016 11:01:00 Изтеглете файл
Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - Образец 2 09-11-2016 11:03:00 Изтеглете файл
Опис на документи -.Образец 1 09-11-2016 11:05:00 Изтеглете файл
Проект на договор 09-11-2016 11:06:00 Изтеглете файл
Ред и условия за провеждане на процедура публично състезание по ЗОП за възлагане на обществена поръчка, изисквания и указания за подготовка на офертата 09-11-2016 11:07:00 Изтеглете файл
Технически спецификации 09-11-2016 11:10:00 Изтеглете файл
Заглавна страница 09-11-2016 11:11:00 Изтеглете файл