ПРОЦЕДУРИ

П17-ПС-2016 Доставка и обновяване на натурална минерална вода

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” на основание чл. 20, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки оповестява откриване на процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка  с предмет: ,,Доставка и обновяване на натурална минерална вода”