П19-ОП-2017 Доставка и обновяване на консерви

Документация за участие

Документи
Таблица за съответствие - Образец №5 13-10-2017 10:53:33 Изтеглете файл
Количествено стойностна сметка - Образец №4.1 13-10-2017 10:54:47 Изтеглете файл
Ценово предложение - Образец №4 13-10-2017 10:55:26 Изтеглете файл
Техническо предложение - Образец №3 13-10-2017 10:56:32 Изтеглете файл
Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки - Образец №2 13-10-2017 10:58:15 Изтеглете файл
Опис на представените документи - Образец №1 13-10-2017 10:59:47 Изтеглете файл
Раздел III. Проект на договор 13-10-2017 11:00:17 Изтеглете файл
Раздел II. Ред и условия за провеждане на процедурата 13-10-2017 11:01:58 Изтеглете файл
Раздел I. Техническа спецификация 13-10-2017 11:02:44 Изтеглете файл
Заглавна страница 13-10-2017 11:03:32 Изтеглете файл