ПРОЦЕДУРИ

П19-ОП-2017 Доставка и обновяване на консерви

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и обновяване на консерви”