П19-ОП-2017 Доставка и обновяване на консерви

Пазарни консултации

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), на основание чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП,  обявява:
При подготовката на процедурата за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка и обновяване на консерви”, със Заповед № РД-09-81/16.08.2017г. на Председателя на ДА ДРВВЗ е назначена комисия за изготвяне на техническа спецификация, част от документацията за обществената поръчка, съгласно чл. 31, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В състава на комисията е включен външен експерт д-р Маргарита Симеонова Георгиева, с рег. № ВЕ-298 от списъка на Агенцията за обществени поръчки