СОО-1-2017 Услуги за извършване на независим количествен и качествен стоков контрол

Документация

Документи
Представяне - Приложение № 1 16-02-2017 13:57:15 Изтеглете файл
Техническа спецификация - Приложение № 2 16-02-2017 13:56:39 Изтеглете файл
Методика за оценка на офертите - Приложение № 3 16-02-2017 13:55:57 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение № 4 16-02-2017 13:55:22 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение № 5 16-02-2017 13:54:25 Изтеглете файл
Проект на договор - Приложение № 6 16-02-2017 13:53:51 Изтеглете файл
Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП - Приложение № 7 16-02-2017 13:53:18 Изтеглете файл
Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП - Приложение № 8 16-02-2017 13:52:53 Изтеглете файл
Декларация за използването или неизползването на подизпълнители - Приложение № 9 16-02-2017 13:52:27 Изтеглете файл
Декларация от подизпълнител - Приложение № 10 16-02-2017 13:51:57 Изтеглете файл
Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Приложение № 11 16-02-2017 13:45:21 Изтеглете файл