СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВИ / ПОКАНИ ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА

СОО-1-2017 Услуги за извършване на независим количествен и качествен стоков контрол

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” на основание чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки обявява обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Услуги за извършване на независим количествен и качествен стоков контрол на държавни резерви (ДР), военновременни запаси (ВВЗ), запаси за извънредни ситуации (ЗИС) и целеви запаси (ЦЗ) в бази и складове, предоставени за управление на Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запаси , външни съхранители по смисъла на ЗДРВВЗ и съхранители по смисъла на ЗЗНН”