СОО-28-2017 Подмяна на дограма и врати на сграда в сектор СБ Ресен и Павликени към ТД В. Търново

Документация

Документи
1. Представяне на участника - Приложение 1 07-09-2017 10:57:33 Изтеглете файл
2. Техн. спецификация- Приложение 2 07-09-2017 10:57:09 Изтеглете файл
3. Техническо предложение - Приложение 3 07-09-2017 10:56:50 Изтеглете файл
4. Ценово предложение - Приложение 4 07-09-2017 10:56:30 Изтеглете файл
5. АКТ обр. 19 - Приложение 5 07-09-2017 10:56:02 Изтеглете файл
6. Проект на договор - Приложение 6 07-09-2017 10:55:38 Изтеглете файл
7. Декларация за съгласие с приложения проект - Прил. 7 07-09-2017 10:55:02 Изтеглете файл
8. Декларация вложени материали- Приложение 8 07-09-2017 10:54:27 Изтеглете файл
9. Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП за подизпълнители - Прил. 9 07-09-2017 10:53:00 Изтеглете файл
10. Декларация от подизпълнител - Приложение № 10 07-09-2017 10:52:03 Изтеглете файл
11. Декларация по чл. 54, ал.1, т.3, т. 4 и т.5 от ЗОП - Прил. 11 07-09-2017 10:51:40 Изтеглете файл
12. Декларация по чл. 54, ал.1, т.1, т.2 и т. 7 от ЗОП - Прил. 12 07-09-2017 10:51:01 Изтеглете файл
13. Декларация за срок на валидност на офертата - Прил. 13 07-09-2017 10:50:14 Изтеглете файл
14. Декларация данъци - Приложение № 14 07-09-2017 10:49:32 Изтеглете файл
15. Опис документи - Приложение № 15 07-09-2017 10:49:11 Изтеглете файл
16. Споразумение_ЗЗБУТ 07-09-2017 10:40:39 Изтеглете файл