СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВИ / ПОКАНИ ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА

СОО-28-2017 Подмяна на дограма и врати на сграда в сектор СБ Ресен и Павликени към ТД В. Търново

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, чрез ТД "Държавен резерв" Велико Търново, на основание чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, обявява обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Подмяна на дограма и врати на сграда в сектор СБ Ресен и Павликени – склад Ресен”