СОО-7-2017 Извършване на услуга за техническо обслужване и ремонт на леки автомобили към ТД ДР гр.Враца

Документация

Документи
Представяне - Приложение № 1 11-04-2017 11:47:41 Изтеглете файл
Техническа спецификация - Приложение № 2 11-04-2017 11:47:07 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение № 3 11-04-2017 11:46:31 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение № 4 11-04-2017 11:45:21 Изтеглете файл
Проект на договор - Приложение № 5 11-04-2017 11:44:47 Изтеглете файл
Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП - Приложение № 6 11-04-2017 11:42:06 Изтеглете файл
Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП- Приложение № 7 11-04-2017 11:37:19 Изтеглете файл
Декларация за използването или неизползването на подизпълнители - Приложение № 8 11-04-2017 11:36:49 Изтеглете файл
Декларация от подизпълнител - Приложение № 9 11-04-2017 11:36:23 Изтеглете файл
Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор- Приложение № 10 11-04-2017 11:35:27 Изтеглете файл