СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВИ / ПОКАНИ ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА

СОО-7-2017 Извършване на услуга за техническо обслужване и ремонт на леки автомобили към ТД ДР гр.Враца

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, чрез ТД ДР – Враца, на основание чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, обявява обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Извършване на услуга за техническо обслужване и ремонт на леки автомобили към  ТД „Държавен резерв“ гр.Враца“