СОО-20-2017 Изработка, доставка и монтаж на преградни стени и врата от AL дограма, и гише от PVC дограма в адм. сграда на ЦТБ Соколово

Документация

Документи
Представяне на участника - Приложение № 1 23-06-2017 14:49:37 Изтеглете файл
Техническа спецификация - Приложение № 2 23-06-2017 14:48:44 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение №3 23-06-2017 14:47:59 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение №4 23-06-2017 14:45:12 Изтеглете файл
Kоличествено - стойностна сметка - Образец 4.1 23-06-2017 14:44:22 Изтеглете файл
АКТ обр. 19 - Приложение № 5 23-06-2017 14:43:33 Изтеглете файл
Проект на договор - Приложение № 6 23-06-2017 14:41:37 Изтеглете файл
Проект на споразумение по ЗЗБУТ към договора - Приложение № 6.1 23-06-2017 14:40:50 Изтеглете файл
Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Приложение №7 23-06-2017 14:39:35 Изтеглете файл
Декларация вложени материали - Приложение № 8 23-06-2017 14:38:41 Изтеглете файл
Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП за използване-неизползване на подизпълнител - Приложение № 9 23-06-2017 14:37:58 Изтеглете файл
Декларация от подизпълнител - Приложение № 10 23-06-2017 14:35:22 Изтеглете файл
Декларация по чл. 54, ал.1, т.3, т. 4 и т.5 от ЗОП - Приложение № 11 23-06-2017 14:34:46 Изтеглете файл
Декларация по чл. 54, ал.1, т.1, т.2 и т. 7 от ЗОП - Приложение № 12 23-06-2017 14:32:50 Изтеглете файл
Декларация за срок на валидност на офертата - Приложение № 13 23-06-2017 14:31:11 Изтеглете файл
Декларация данъци - Приложение № 14 23-06-2017 14:30:24 Изтеглете файл
Опис документи - Приложение № 15 23-06-2017 14:28:13 Изтеглете файл