СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВИ / ПОКАНИ ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА

СОО-20-2017 Изработка, доставка и монтаж на преградни стени и врата от AL дограма, и гише от PVC дограма в адм. сграда на ЦТБ Соколово

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, чрез ЦТБ с. Соколово, на основание чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, обявява обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: “Изработка, доставка и монтаж на преградни стени и врата от AL дограма, и гише от PVC дограма с външни и вътрешни первази в административната сграда на Централна техническа база с. Соколово”