СОО-26-2017 Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол при изпълнение на строително-монтажни работни за стратегически обекти на ДА ДРВВЗ

Документация

Документи
Техническа спецификация - Приложение № 1 24-08-2017 13:13:53 Изтеглете файл
Представяне - Образец № 1 24-08-2017 13:13:34 Изтеглете файл
Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП - Образец № 2 24-08-2017 13:13:26 Изтеглете файл
Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП - Образец № 3 24-08-2017 13:13:03 Изтеглете файл
Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП - Образец № 4 24-08-2017 13:12:39 Изтеглете файл
Декларация по чл. 101, ал.11 от ЗОП - Образец № 5 24-08-2017 13:12:18 Изтеглете файл
Техническо предложение - Образец № 6 24-08-2017 13:11:49 Изтеглете файл
Списък - декларация за услугите - Образец № 7 24-08-2017 13:11:21 Изтеглете файл
Списък на персонала - Образец № 8 24-08-2017 13:10:57 Изтеглете файл
Декларация по чл. 65, ал.3 от ЗОП - Образец № 9 24-08-2017 13:10:03 Изтеглете файл
Ценово предложение - Образец № 10 24-08-2017 13:09:34 Изтеглете файл
Проект на договор - Образец № 11 24-08-2017 13:09:01 Изтеглете файл