СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВИ / ПОКАНИ ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА

СОО-26-2017 Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол при изпълнение на строително-монтажни работни за стратегически обекти на ДА ДРВВЗ

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, на основание чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, обявява обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол при изпълнение на строително-монтажни работни за стратегически обекти на Държавна Агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“.