СОО-4-2017 Доставка на компютърна техника и офис машини за нуждите на ДА ДРВВЗ

Документация

Документи
Техническа спецификация 05-04-2017 16:36:57 Изтеглете файл
Проект на договор 05-04-2017 16:34:16 Изтеглете файл
Представяне на участника - Образец № 1 05-04-2017 16:33:28 Изтеглете файл
Техническо предложение - Образец № 2 05-04-2017 16:31:45 Изтеглете файл
Ценово предложение - Образец № 3 05-04-2017 16:30:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП - Образец № 4 05-04-2017 16:29:14 Изтеглете файл
Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП - Образец № 5 05-04-2017 16:27:18 Изтеглете файл
Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП - Образец № 6 05-04-2017 16:26:39 Изтеглете файл
Декларация за съгласие от подизпълнителите - Образец № 7 05-04-2017 16:25:07 Изтеглете файл
Списък на доставките - Образец № 8 05-04-2017 16:24:26 Изтеглете файл