СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВИ / ПОКАНИ ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА

СОО-4-2017 Доставка на компютърна техника и офис машини за нуждите на ДА ДРВВЗ

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, на основание чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки, обявява обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: "Доставка на компютърна техника и офис машини за нуждите на ДА ДРВВЗ"