СОО-2-2017 Демонтаж на дървена дограма, изработка, доставка, монтаж и измазване (обръщане) на PVC дограма - ЦТБ Соколово

Документация

Документи
Представяне - Приложение № 1 15-03-2017 13:34:10 Изтеглете файл
Техническа спецификация СМР-2017 - Приложение № 2 15-03-2017 13:32:12 Изтеглете файл
Методика за оценка на офертите-2017- Приложение № 3 15-03-2017 13:30:42 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение № 4 15-03-2017 13:29:55 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение № 5, 15-03-2017 13:28:12 Изтеглете файл
KSS - Образец 5.1 15-03-2017 13:24:27 Изтеглете файл
KSS- Образец 5.2 15-03-2017 13:23:34 Изтеглете файл
АКТ обр. 19 - Приложение № 6 15-03-2017 13:22:42 Изтеглете файл
Проект на договор дограма - Приложение №7 15-03-2017 13:19:52 Изтеглете файл
Проект на споразумение по ЗЗБУТ към договора - Приложение № 7.1 15-03-2017 13:17:11 Изтеглете файл
Проект на договор дограма - Приложение № 7.2 15-03-2017 13:16:26 Изтеглете файл
Проект на споразумение по ЗЗБУТ към договора - Приложение № 7.3 15-03-2017 13:15:34 Изтеглете файл
Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Приложение №8 15-03-2017 13:12:52 Изтеглете файл
Декларация вложени материали- Приложение № 9 15-03-2017 13:12:19 Изтеглете файл
Декларация застраховка професионална отговорност - Приложение № 10 15-03-2017 13:12:18 Изтеглете файл
Декларация за използване-неизползване на подизпълнител - Приложение № 11 15-03-2017 13:11:09 Изтеглете файл
Декларация от подизпълнител - Приложение № 12 15-03-2017 13:10:16 Изтеглете файл
Декларация по член 97, ал. 5 от ППЗОП - Приложение № 13 15-03-2017 13:08:31 Изтеглете файл
Декларация по член 54 - Приложение № 14 15-03-2017 12:18:20 Изтеглете файл
Декларация за оглед - Приложение № 15 15-03-2017 12:17:42 Изтеглете файл
Декларация за срок на валидност на офертата - Приложение № 16 15-03-2017 12:16:56 Изтеглете файл
Декларация данъци - Приложение № 17 15-03-2017 12:01:26 Изтеглете файл
Опис документи - Приложение № 18 15-03-2017 12:00:38 Изтеглете файл