СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВИ / ПОКАНИ ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА

СОО-2-2017 Демонтаж на дървена дограма, изработка, доставка, монтаж и измазване (обръщане) на PVC дограма - ЦТБ Соколово

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, чрез ЦТБ с. Соколово, на основание чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, обявява обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: “Демонтаж на дървена дограма, изработка, доставка и монтаж на нови прозорци от PVC дограма, и измазване (обръщане) на дограма в административната сграда на Централна техническа база с. Соколово”