СОО-9-2016 Извършване на транспортни услуги по превоз на дърва за огрев и индустриални стоки - ТД ДР Варна

Документация

Документи
Документация за участие - Образец № 1 06-10-2016 15:34:00 Изтеглете файл
Представяне - Образец № 2 06-10-2016 15:33:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация 06-10-2016 15:32:00 Изтеглете файл
Техническо предложение Образец № 3 06-10-2016 15:32:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Образец № 4 06-10-2016 15:31:00 Изтеглете файл
Методика за оценка на офертите - Образец № 5 06-10-2016 15:30:00 Изтеглете файл
Проект на договор - Образец № 6 06-10-2016 15:30:00 Изтеглете файл
Проект на споразумение по ЗБУТ - Образец № 7 06-10-2016 15:29:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор - Образец № 8 06-10-2016 15:28:00 Изтеглете файл
Декларация за използване на подизпълнители - Образец № 9 06-10-2016 15:27:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие подизпълнители - Образец № 10 06-10-2016 15:27:00 Изтеглете файл
Декларация чл.54, ал.1, т.3 - Образец № 11 06-10-2016 15:25:00 Изтеглете файл
Декларация чл. 54, ал. 1 - Образец № 12 06-10-2016 15:23:00 Изтеглете файл