СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВИ

СОО-9-2016 Извършване на транспортни услуги по превоз на дърва за огрев и индустриални стоки - ТД ДР Варна

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, чрез ТД ,,Държавен резерв” гр. Варна, на основание чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, обявява обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: Извършване на транспортни услуги по превоз на дърва за огрев и на индустриални стоки за нуждите на Териториална дирекция "Държавен резерв" – Варна за срок от 1 (една) година.“