СОО-4-2016 Доставка на шевни хирургически материали

Документация

Документи
Техническа спецификация - Приложение № 1 26-08-2016 11:15:00 Изтеглете файл
Представяне на участника - Приложение № 2 26-08-2016 11:14:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение № 3 26-08-2016 11:14:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение № 4 26-08-2016 11:13:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1,2,7 от ЗОП - Приложение № 5 26-08-2016 11:12:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3,4,5 от ЗОП - Приложение № 6 26-08-2016 11:11:00 Изтеглете файл
Декларация за участие на подизпълнител - Приложение № 7 26-08-2016 11:10:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие за участие на подизпълнител - Приложение № 8 26-08-2016 11:09:00 Изтеглете файл
Проект на договор - Приложение № 9 26-08-2016 11:09:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие с проекта на договор - Приложение № 10 26-08-2016 11:07:00 Изтеглете файл