СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВИ

СОО-4-2016 Доставка на шевни хирургически материали

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” на основание чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки обявява обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: ,,Доставка на шевни хирургически материали“