СОО-1-2016 Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на ДА ДРВВЗ

Съобщение

Във връзка с допусната техническа грешка в Техническата спецификация  - ОБРАЗЕЦ № 2, съответно Техническото предложение - ОБРАЗЕЦ № 6 и Ценовото предложение - ОБРАЗЕЦ № 4 към Документацията за участие в обществената поръчка, информираме всички заинтересовани лица и участници, че позиция № 21 от Таблица № 2 от Техническата спецификация  „Хартия копирна А4, 80гр., 500листа в опаковка“ отпада, както и участниците не следва да попълват позицията в Техническото и Ценовото си предложение.

В случай че позицията бъде попълнена, същата няма да се взима предвид при последващото оценяване и при определяне на комплексната оценка на офертата.