СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВИ

СОО-1-2016 Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на ДА ДРВВЗ

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, на основание чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, обявява обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на ДА ДРВВЗ”