ПП5-2016 Извършване на техническо обслужване и ремонт на товарни автомобили, собственост на ТД "Държавен резерв" - гр. Варна

Документация за участие

Документи
Техническа спецификация 17-02-2016 17:09:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение №1 17-02-2016 17:09:00 Изтеглете файл
Представяне на участника - Приложение №2 17-02-2016 17:08:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение №3 17-02-2016 17:07:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор - Приложение №4 17-02-2016 17:06:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 47 ал. 5 от ЗОП - Приложение №8 17-02-2016 17:05:00 Изтеглете файл
Проект на договор - Приложение №9 17-02-2016 17:05:00 Изтеглете файл
Проект на споразумение по ЗБУТ - Приложение №9-1 17-02-2016 17:04:00 Изтеглете файл
Методика за оценка на офертите - Приложение №10 17-02-2016 17:03:00 Изтеглете файл
Декларация за конфиденциалност - Приложение №12 17-02-2016 17:01:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП - Приложение №15 17-02-2016 17:00:00 Изтеглете файл
Оферта - Приложение №13 17-02-2016 17:00:00 Изтеглете файл