ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ, ОБЯВЕНИ ПРЕДИ 15.04.2016 г.

ПП5-2016 Извършване на техническо обслужване и ремонт на товарни автомобили, собственост на ТД "Държавен резерв" - гр. Варна

ДА ДРВВЗ чрез ТД ДР – гр. Варна обявява публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на техническо обслужване и ремонт на товарни автомобили, собственост на Териториална дирекция "Държавен резерв" - гр. Варна, за срок от 1 (една) година"