ПП82-2015 Закупуване и доставка на пожарогасители, табели, указателни знаци чрез ТД В.Търново

Документация за участие

Документи
Техническа спецификация - Приложение 1 02-12-2015 17:10:00 Изтеглете файл
Оферта - Приложение 2 02-12-2015 17:09:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение 3 02-12-2015 17:08:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение 4 02-12-2015 17:07:00 Изтеглете файл
Декларация за конфиденциалност - Приложение 5 02-12-2015 17:05:00 Изтеглете файл
Декларация-подизпълнители-чл.56, ал.1 т.8 от ЗОП - Приложение 6 02-12-2015 17:03:00 Изтеглете файл
Декларация по чл.47, ал.5 ЗОП - Приложение 7 02-12-2015 17:02:00 Изтеглете файл
Проект на Договор - Приложение 8 02-12-2015 17:01:00 Изтеглете файл
Споразумение_ЗЗБУТ - Приложение 9 02-12-2015 16:57:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие - Приложение 10 02-12-2015 16:56:00 Изтеглете файл
Административни сведения - Приложение 11 02-12-2015 16:53:00 Изтеглете файл