ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

ПП82-2015 Закупуване и доставка на пожарогасители, табели, указателни знаци чрез ТД В.Търново

ДА ДРВВЗ чрез ТД ДР – гр. Велико Търново обявява обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Закупуване и доставка на пожарогасители, табели, указателни знаци и извършване на услуга за проверка, издаване на сертификат за годност и при необходимост презареждане и ремонт на пожарогасители”