ПП58-2015 Проверка и ремонт на мълниезащитните уредби (МЗУ), защитните заземителни уредби, контрол и издаване на сертификат за годност на лични предпазни средства, обучение - ТД ДР Варна

Документация за участие

Документи
Техническо предложение - Приложение 1 06-10-2015 13:41:00 Изтеглете файл
Представяне на участника - Приложение 2 05-10-2015 14:53:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение 3 05-10-2015 14:52:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договора - Приложение 4 05-10-2015 14:51:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 47 ал. 5 от ЗОП - Приложение 8 05-10-2015 14:50:00 Изтеглете файл
Проект на договор - Приложение 9 05-10-2015 14:49:00 Изтеглете файл
Проект на споразумение по ЗБЗУТ - Приложение 9-1 05-10-2015 14:48:00 Изтеглете файл
Декларация за конфиденциалност - Приложение 12 05-10-2015 14:46:00 Изтеглете файл
Заявление - Приложение 13 05-10-2015 14:45:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП 05-10-2015 14:44:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация 05-10-2015 14:43:00 Изтеглете файл