ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

ПП58-2015 Проверка и ремонт на мълниезащитните уредби (МЗУ), защитните заземителни уредби, контрол и издаване на сертификат за годност на лични предпазни средства, обучение - ТД ДР Варна

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ) чрез ТД ДР гр. Варна, обявява публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Услуга по проверка и ремонт  на заземителите от мълниезащитни уредби /МЗУ/,  и от защитните заземителни уредби, и на контура “фаза – защитен проводник”, контрол и издаване на сертификат за годност на лични предпазни средства; провеждане на специализирано обучение и изпит за квалификационна група по електробезопасност  в ТД "Държавен резерв" – Варна“.

 

Във връзка с публикувана на 05.10.2015г. от Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ) чрез ТД ДР гр. Варна, публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Услуга по проверка и ремонт  на заземителите от мълниезащитни уредби /МЗУ/,  и от защитните заземителни уредби, и на контура “фаза – защитен проводник”, контрол и издаване на сертификат за годност на лични предпазни средства; провеждане на специализирано обучение и изпит за квалификационна група по електробезопасност  в ТД "Държавен резерв" – Варна“, уведомяваме заинтерсованите лица, че на основание чл. 9а, ал. 5, т. 2 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки, публичната покана е оттеглена, поради невъзможност своевременно да бъде дадено писмено разяснение по условията на поканата, като след извършване на необходимите корекции същата ще бъде публикувана с нови срокове за представяне на оферти от участниците. В тази връзка действията по възлагане на поръчката се преустановяват.