ПП41-2015 Техническо обслужване и презареждане на пожарогасители - ТД ДР Враца

Документация за участие

Документи
Съдържание 30-07-2015 13:59:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение 2 30-07-2015 13:59:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение 1 30-07-2015 13:59:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 47, ал. 5 - Приложение 3 30-07-2015 13:58:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие с клаузите на договора и споразумението - Приложение 4 30-07-2015 13:56:00 Изтеглете файл
Декларация конфиденциалност - Приложение 5 30-07-2015 13:55:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП - Приложение 6 30-07-2015 13:55:00 Изтеглете файл
Декларация от подизпълнител - Приложение 7 30-07-2015 13:54:00 Изтеглете файл
Оферта - Приложение 8 30-07-2015 13:51:00 Изтеглете файл
Проект на договор 30-07-2015 13:50:00 Изтеглете файл
Споразумение по чл.18 на ЗЗБУТ 30-07-2015 13:49:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация 30-07-2015 13:48:00 Изтеглете файл