ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

ПП41-2015 Техническо обслужване и презареждане на пожарогасители - ТД ДР Враца

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” чрез ТД ДР гр. Враца, обявява обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Техническо обслужване и презареждане на пожарогасители в администрацията и складовите бази на ТД "Държавен резерв" Враца