ПП12-2015 Полагане на подова настилка от теракотни плочки - ЦТБ Соколово

Документация за участие

Документи
Административни сведения - Приложение № 2 24-03-2015 15:51:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение № 1 24-03-2015 15:51:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение № 3 24-03-2015 15:50:00 Изтеглете файл
Декларация съгласие с клаузите на проекта на договор - Приложение № 4 24-03-2015 15:49:00 Изтеглете файл
Декларация застраховка професионална отговорност - Приложение № 5 24-03-2015 15:48:00 Изтеглете файл
Декларация вложени материали - Приложение № 6 24-03-2015 15:47:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 47 ал. 1 от ЗОП - Приложение № 7 24-03-2015 15:47:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 47 ал. 5 от ЗОП - Приложение № 8 24-03-2015 15:32:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация СМР 24-03-2015 15:31:00 Изтеглете файл
Проект на договор СМР - Приложение - № 9 24-03-2015 15:30:00 Изтеглете файл
Проект на споразумение по ЗБЗУТ - Приложение № 9-1 24-03-2015 15:29:00 Изтеглете файл
Методика за оценка на офертите - Приложение №10 24-03-2015 15:28:00 Изтеглете файл
АКТ образец №19 - Приложение №11 24-03-2015 15:27:00 Изтеглете файл