ПП78-2015 Подмяна на елементи от монтиран хардуер и софтуер с обединяване в единна система за мониторинг на стационарна охладителна и пожароизвестителна инсталации - ПБ гр. Сливен

Документация за участие

Документи
Документация за участие 23-11-2015 15:59:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация - Приложение № 1 23-11-2015 15:58:00 Изтеглете файл
Указания за попълване на офертата и условия за участие - Приложение № 2 23-11-2015 15:57:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение № 3 23-11-2015 15:56:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение № 4 23-11-2015 15:55:00 Изтеглете файл
Оферта - Приложение № 5 23-11-2015 15:54:00 Изтеглете файл
Проект на договор - Приложение № 6 23-11-2015 15:53:00 Изтеглете файл
Декларация чл. 47, ал. 5 от ЗОП - Приложение № 7 23-11-2015 15:52:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП - Приложение № 8 23-11-2015 15:51:00 Изтеглете файл
Декларация за подизпълнители - Приложение № 9 23-11-2015 15:49:00 Изтеглете файл